دانلود مقاله بررسي اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت در روابط زوجين

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود مقاله بررسي اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت در روابط زوجين

قابل ویرایش

تعداد : 15 صفحه


قسمتی از پاورپوینت :

هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش الگو هاي خشونت در روابط زوجين بود. آزمودني ها تعداد 20 زوج (40 نفر زن و شو هر) بودند كه در سال 1384 از بين مراجعان به شوراي حل اختلاف شهر قزوين انتخاب شده بودند. اين تعداد به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. ابتدا آزمودني ها پرسشنامه مقياس تاكتيك هاي تعارضي تجديد نظر شده (CTS-2) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك را پاسخ دادند. سپس در معرض جلسات آموزشي مديريت خشم قرار گرفتند. داده هاي پژوهش به كمك روش هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه نشان داد كه از لحاظ جنسيت، ميزان تحصيلات ، مدت ازدواج، تعداد فرزندان، سابقة اعتياد، سابقة بيماري رواني، سابقة محكوميت قضايي، ميزان درآمد خانواده، شغل و وضعيت سكونت همسران در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني دار آماري وجود نداشت. سپس براي تعيين اثرمندي آموزش مديريت خشم آزمون t مستقل انجام شد. محاسبات نشان داد كه بين نمرات CTS-2 در پيش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني دار در سطح p وجود دارد يعني زوجيني كه در جلسات آموزشي شركت كرده بودند، در پس آزمون خشونت كمتري را گزارش كردند.
با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان چنين نتيجه گرفت كه به وسيله آموزش كنترل خشم مي شود خشونت را در روابط زوجين كاهش داده و از ابتلاء آنان به پيامد ها و عوارض جسمي و رواني خشونت پيشگيري بعمل آورد. بعلاوه كنترل موثر خشم مي تواند در كاهش هزينه هاي بهداشتي و درماني موثر واقع شود.
كليد واژه‌ها:
خشونت، آموزش مديريت خشم، الگوهاي خشونت، زوجين. CTS-2

مقدمه:
خشونت خانوادگي يكي از مسائل مهمي است كه از ديدگاه هاي مختلفي چون ديدگاه اجتماعي، فرهنگي، سياسي، جمعيت شناسي و بهداشتي مورد توجه قرار گرفته است (سولر و همكاران ، 2001، نقل از همتي، 1383).
خشونت خانگي يك مشكل شايع است كه در بين تمام سنين، جنسيت ها، قوميت ها، كشورها، زمينه هاي آموزشي و گروههاي اقتصادي، اجتماعي رخ مي دهد. قربانيان از هر سني، قوميتي و جنسيتي وجود دارند. هر ساله بين 2 تا 4 ميليون نفر از زنان كتك مي خورند و 2000 نفر از زنان كتك خورده بر اثر آسيب ها مي ميرند (پزشكان كشيك دانشگاه آمريكا، 2003).
آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه كتك زدن همسر در 84% در جوامع كوچك (لوينسون ، 1989) و 100% در جوامع توسعه يافته رخ مي دهد.
خشونت در روابط صميمي يك الگوي رفتاري است كه در اشكال فيزيكي، عاطفي، رواني، جنسي و اقتصادي رخ مي دهد و ترس، تهديد، قدرت و كنترل را تداوم مي بخشد. تحقيقات درباره خشونت خانوادگي نشان مي دهد (استراس وگلز ،1986 ، والكر ، 1991) كه شمار زيادي از زنان احتمالاً قربانيان خشونت مردان هستند كه طيفي از خشونت ساده تا قتل را دربر مي گيرد.
با توجه به اينكه درباره علل و شيوع خشونت خانوادگي تحقيقات زيادي در كشورهاي غربي، از چند دهه اخير و در ايران از چند سال قبل صورت گ رفته است اما در زمينة روشهاي درماني و پيشگيري از اين معضل بزرگ كه خانواده، فرزندان، همسران و جامعه را با مشكل گوناگوني مواجه مي كند، تحقيقات اندكي صورت گرفته است.


بررسي اخير دربارة خشم در روان درماني نشان مي دهد كه خشم از جمله احساسات طبيعي است. اينكه احساس خشم خود را بايد بر حق دانست اما در كنار آن بايد راهي درست براي تخليه خشم پيدا كرد تا هم به فرد خشمگين و هم به همسرش َآسيب نرساند. مشكل زماني بروز مي كند كه خشم را سركوب كنيم و يا آن را به طرزي خشونت آميز ابراز نماييم. به اعتقاد بسياري از روانشناسان، خشم در صورتي سالم است كه به درستي تخليه شود. اما همين خشم اگر به درستي ابراز و تخليه نشود مي تواند ناسالم و حتي كشنده باشد (قرچه داغي، 1383).
منابع:
1. بريان لوك، سي وارد. (1381). مديريت استرس (چاپ اول). ترجمه قرچه داغي، مهدي. تهران: نشر دهقان.
2. رافضي، زهره. (1383) «نقش آموزش كنترل خشم به نوجوانان دختر 15-18 ساله در كاهش پرخاشگري» پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
3. كلانيك، كريس ال. (1382). مقابله با مشكلات زندگي (چاپ اول). ترجمه افخم ابراهيمي، عزيزه. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران.
4. محمدخاني، پروانه و ديگران. خشونت خانوادگي، مردان و زنان مرتكب خشونت مي‌شوند يا قرباني آن هستند (زير چاپ).
5. محمدخاني، پروانه (1384). خشونت خانوادگي با تاكيد عمده بر همسرآزاري. شناسايي جنبه‌هاي روانشناختي و آسيب شناسي رواني آن. گزارش طرح پژوهشي مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
6. نيروشك، دلبر (1383). تعيين اثر بخشي آموزشي مهارتهاي مقابله‌اي (شناختي رفتاري) در افزايش عملكرد خانواده و كاهش فشارهاي همسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه در بيمارستان روانپزشكي صدر. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم تحقيقات.

7. Anderson, E.M. (2000) views of Females participating in strength Based couples Therapy For Domesstic violence. NewYork: Guliford.
8. American college of Emergency physicians. (2003) Domestic violence
(pp.1-3)
9. Barnett, O.W, miller- perrin, c.l, perrin, R.D (1997). Family violence across the lifespan :An introduction. Thousand oaks, CA: sage publications.
10. Berg, Alferedo. (2004). Screeing for Family and Intimate partner violence: Recommendation Statement. u.s. preventive services Task Force.
11. Burnett, L.B.(2004). EMedicine- Domestic violence. Edd. MS. LtB (c).
12. Campbell, j.c. (Ed).(1995) Assessing Dangerousness: violence by sexual offenders. Batterers and child abusers. Thous and oaks, CA: Sage publication.
13. Dutton, D.G.(1995) The domestic assault of women. Vancouver , Canada: uB cpress.
14. Staus, M.A, Douglas, E.M: (october 2004). Ashort formot of the Revised conflict tactics scales, and Typologies for severity and Mutuality. Family Research laboratory, university of New Hampshire. Journal of violence and victims, volume 19, Number 5, october 2004, pp.127-141.
15. Straus, M.A(1979). Measuring intra family conflict and violence: The conflict tactics scales (CTS). Journal of Marriage and the family, 419 (pp.75-88).

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 313 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل:160 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل